# Name
851 ความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาธุรกิจกับผลงานการประกวดแผนธุรกิจ
852 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพ