# Name
1716 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าตรวจเยี่ยมเรือนนอน และการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567
1717 กิจกรรมการฝึกเสริมสร้างระเบียบวินัย กิจกรรมฝึกผจญภัย โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567