# Name
1684 พิธีเปิดค่ายการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1 ประจำปี2567
1685 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา (พ.ส.น.อ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าตรวจเยี่ยมค่ายและนำอาหารมือเย็นมอบให้แก่ผู้เข้าอบรม