# Name
1622 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567
1624 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ครั้งที่1 ประจำปี2567