# Name
1558 พิธีเปิดค่ายผู้นำ องค์การปฐมนิเทศและชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
1559 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 แบบสากล