# Name
1117 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 32
1118 มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1