# Name
784 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกทักษะประสบการณ์ในสถานประกอบการแก่นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
785 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓