# Name
1569 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ครั้งที่ 32 ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
1570 เปิดทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย,หญิง การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย,หญิง และการประกวดร้องเพลงสากลชาย,หญิง