# Name
1192 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1193 การเดินทางส่งและร่วมแสดงความยินดี กับ นายสุมิต ภู่เกิด