# Name
1056 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางชลาทิพย์ โลหะศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์
1057 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี