# Name
1498 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยนายกู้เกียรติ ดวงพลพรม และคณะครู ให้การต้อนรับนางสาวกุณฑิกา โกมุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ และนางนรพร ถานัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ เข้าเยี่ยมห้องประชาสัมพันธ์ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ห้องตามรอยพระยุคลบาท Cafe' Station และส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
1499 "วันครูแห่งชาติ" ตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์