# Name
1746 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
1747 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนภัทร เชียงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ร่วมเป็นผู้ให้การประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 4 ท่าน