# Name
712 พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
713 ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน