# Name
1504 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอานันท์ เพื่อให้สภาพการใช้งานที่ดีและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
1505 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินการประกวดงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา