# Name
1200 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การอบรมไฟเบอร์ออฟติก
1201 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ