# Name
966 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566
967 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2