# Name
1226 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
1227 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ประจำปี 2562 และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562