# Name
1222 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1223 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”