# Name
763 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ
764 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference Yealink