# Name
1147 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
1148 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566