# Name
760 รับรายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา (โควตา) 64
761 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓