# Name
1629 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1630 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงานในระบบทวิภาคี ประจำปี 2566