# Name
1072 การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (นพม.) รุ่นที่15 ของมูนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
1073 การประชุมหารือ (UNESCO consultant on online tvet)