# Name
1730 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะครู แลุะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานอุปสมบท และแห่นาคนายณัฐชกร อินทร์สังข์ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ หัวหน้างานกิจกรรม
1731 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์ ครูแผนกวิชาชีพระยะสั้น เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูชำนาญการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง