# Name
901 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกับ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(นบส.อศช.)รุ่นที่ 1
902 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่ม ภาคกลาง