# Name
1653 การประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่10
1654 การประเมินการประกวดงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567