# Name
941 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ "กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ" ณ ศูนย์โอทอปหัวหิน
942 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ