# Name
660 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียน ระดับ ปวช.2 / ระดับ ปวช.3 / ระดับ ปวส.2
663 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เดินทางเข้าดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี