# Name
825 นายสมภพ อุณหชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
826 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19