# Name
1196 โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่2)
1197 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ