# Name
1829 การประชุมการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
1830 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี2567 (รอบปีการประเมิน 2566)