# Name
702 สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างจำนวน ๕ อัตรา
703 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน จำนวน ๒ อัตรา