# Name
1506 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดการประเมินกิจกรรมแผนกสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่4
1507 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่2 ได้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อในครั้งนี้