# Name
889 [64-10-14 ]ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา
890 [64-10-15] กิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ