# Name
1528 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาและคณะครูแต่ละแผนกได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล
1529 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมงานเปิดบ้านฝนหลวง ปี 2567 เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา