# Name
778 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำพูน
779 นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน