# Name
1748 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าชมบรรยากาศ และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (ช่วงบ่าย) ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Up-skill / Re-skill)
1749 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าชมบรรยากาศ และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (ช่วงบ่าย) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567