# Name
897 การเตรียมความพร้อมตรวจคัดกรอง Covid-19 ให้คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงานประชุมงานวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564
898 เข้าร่วมการเตรียมงานจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30