# Name
1474 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง โดยมีนาย ธนเดช แป้งโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One วิทยาลัยการอาชีพศึกษาสุโขทัย เป็นผู้บรรยายหัวข้อ We Are To Be Number One (กว่าจะมาเป็นTo Be Number One)
1475 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ R-Chee Wa Strong Network To Be Number One Success สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายชมรม To Be Number One กลุ่มอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้สู่ความเป็นหนึ่ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยวังการอาชีพวังไกลกังวล