# Name
642 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
643 คณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ เข้าได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการในสถานศึกษา