# Name
1659 การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1660 การตรวจสุขภาพครู และบุคลากร ประจำปี 2566