# Name
767 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
768 ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินบุคลิกภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔