# Name
1807 ประกวดราคาโครงการเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1808 เตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา2567