# Name
847 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์ก
848 ครูวาทินี แถวจันทร์ หัวหน้าโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา