# Name
1256 ศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร จ.ชุมพร
1257 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการพิจารณาผลการเรียนเพื่ออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566