# Name
1286 งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2566
1287 การประชุมแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566