# Name
887 [64-10-13]วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา ห้องบันทึกการสอนออนไลน์
888 [64-10-13] โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา ห้องตามรอยพระยุคลบาท