# Name
1254 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
1255 แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 4 ราย