# Name
1276 การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
1277 การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) มาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566