# Name
1074 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566
1075 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566